ALGEMEEN

Running Team Eindhoven wil een maximale bijdrage leveren aan een prettig en veilig sportklimaat.
Om de kans op ongewenst gedrag zo veel mogelijk te beperken maakt deze gedragscode deel uit van het verenigingsbeleid.

Op deze pagina lees je waar we voor staan, welke eisen we stellen aan de organisatie.
En welke gedragingen we onderling aansporen en ontmoedigen.
In het algemeen en specifiek voor het kader, de sporters en aanwezige ouders & verzorgers (en overige toeschouwers) voorziet het beleid in de volgende punten:

 • Respecteer de regels van je sport
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport
 • Samen staan voor een faire sport
KADER

VOG

Uitvoerende bestuursleden en trainers overleggen aan het verenigingsbestuur binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) met betrekking tot de onderstaande items.
Deze wordt door de vereniging gefaciliteerd en vergoed.

1. Informatie

1.1 Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen.
1.2 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan.
1.3 Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen.

2. Geld

2.1 Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan.
2.2 Budgetbevoegdheid hebben.

3. Goederen

3.1 Het beschikken over goederen.
3.2 Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d. , die bij oneigenlijk of onjuist gebruik een risico vormen voor mens (en dier).

4. Diensten

4.1 Het verlenen van diensten (beveiliging, onderhoud, catering, schoonmaak, etc.
4.3 Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving.

5. Zakelijke transacties

5.1 Het beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen.

6. Proces

6.1 (Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders dan een intern transport binnen een bedrijf. 6.2 (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.

7. Aansturen organisaties

7.1 Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen.

8. Personen

8.1 Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.
8.2 Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten.
8.3 Kinderopvang.

Reanimatie en AED

Uitvoerende bestuursleden en trainers overleggen binnen 3 maanden na het aanvangen van werkzaamheden een certificaat Reanimatie en AED. De benodigde cursus wordt door de vereniging gefaciliteerd en vergoed.

EHBO

Uitvoerende bestuursleden en trainers overleggen binnen 3 maanden na het aanvangen van werkzaamheden een certificaat EHBO. De benodigde cursus wordt door de vereniging gefaciliteerd en vergoed.

TRAINERS
 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige sporters
 • Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben
 • Leer uw sporters dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken
 • Deel waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheden en fysieke gesteldheid
 • Bedenk dat minder getalenteerde sporters evenveel aandacht nodig hebben als getalenteerde sporters
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren
 • Bedenk dat winnen slechts een onderdeel van het spel is, net als verliezen
 • Schreeuw niet en maak kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen
 • Zorg er voor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren
 • Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn
 • Ontwikkel team-respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor beslissingen van de jury en voor de trainer van de tegenstander
 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde sporter wel of niet kan lopen
 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren
 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groeiontwikkeling van kinderen
BESTUURDERS
 • Zorg er voor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht of leeftijd
 • Sta niet toe dat welk trainingsprogramma dan ook primair voor de toeschouwer wordt gemaakt
 • Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren
 • Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren
 • Denk er aan dat de sport beoefend wordt om het spel en de trainingen gedaan worden om de beheersing van de beweging
 • Zorg er voor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien, wees wel gul met lof voor inzet en prestatie
 • Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia
 • Zorg er voor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden m.b.t. fair play in sport en spel
 • Zorg er voor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen
 • Biedt cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit voor, tijdens en na de wedstrijd
SPORTERS
 • Sport met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
 • Sport volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels
 • Vind eerlijk en prettig sporten belangrijk
 • Aanvaard de beslissingen van trainers en juryleden. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan na de wedstrijd, niet alleen met je teamgenoten en probeer er verbetering in te brengen
 • Beïnvloed de juryleden niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen wanneer het minder ging dan je zelf verwachtte.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn en ook onsportief op te treden
 • Wijs je mede-sporters gerust op onsportief of onplezierig gedrag
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je teamgenoten en je ouders
 • Respecteer het werk van al die mensen die er voor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te lopen, dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend
OUDERS/VERZORGERS
 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen, regels die een goede trainer zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportvrouw/man
 • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout gemaakt heeft of een wedstrijd heeft verloren
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen
 • Applaudisseer voor prestaties van alle sporters
 • Val een beslissing van een jurylid niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen
 • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers en trainers, zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken
TOESCHOUWERS
 • Denk eraan dat de sporters voor eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening
 • Met name de jeugd doen dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini profsporters
 • Gedraag u op uw best, vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen van sporters/trainers/officials
 • Geef applaus bij goed prestaties van zowel uw bekenden als van andere deelnemers aan een wedstrijd
 • Toon respect voor tegenstanders, zonder hen zou er geen wedstrijd zijn
 • Maak een kind (en volwassene) nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of een training
 • Veroordeel elk gebruik van geweld
 • Respecteer de beslissing van de jury en andere officials
 • Moedig de jongeren aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden
 • Zorg er voor dat uw gedrag sportief is, goed voorbeeld doet goed volgen
Facebook
Contact
instagram